top of page
Postupak obezbeđenja dokumenata

Da bi mogao da radiš na radio-stanici i uspostavljaš veze neophodno je proći postupak koji se sastoji od sledeći koraka: 
1.    Obuka za zvanje radio-amaterskog operatora odgovarajuće klase
2.    Polaganje ispita za zvanje amaterskog radio-operatora
3.    Podnošenje zahteva i dobijanje odobrenja za pozivni znak 
4.    Podnošenje zahteva i dobijanje licence radio-amaterskog operatora
5.    Podnošenje zahteva i dobijanje dozvole za radio-stanicu

Obuka se sprovodi po programima koji su usaglašeni sa znanjem koje je potrebno za sticanje zvanja radio-amaterskog operatora određene klase. ### Materijal za polaganje C klase u celini je dostupan na ovom sajtu. 
### Programi za polaganje radio-amaterskih klasa 

Nakon završene obuke, za dobijanje zvanja radio-amaterskog operatora neophodno je polagati ispit. Polaganje ispita vrši se pred komisijom koju imenuje Savez na predlog organizatora polaganja. Ispit se polaže popunjavanjem testa. Da bi kandidat položio ispit, potrebno je da sakupi minimalan broj poena.


Nakon položenog ispita, kandidat dobija diplomu o položenom ispitu za datu klasu, sa kojom može da podnese zahtev za odobrenje pozivnog znaka. Pozivni znak se dodeljuje na osnovu zahteva, u skladu sa @Pravilnikom. Kandidat može da navede tri znaka koja mu odgovaraju, a biće mu odobren prvi koji je slobodan od ta tri tražena.    


Sa odobrenjem o odobrenom pozivnom znaku kandidat podnosi RATEL-u zahtev za izdavanje licence. @Postupak kod RATEL-a. Izgled licence je dat na slici: 

 

U licencu se, pored ličnih podataka, upisuje klasa radio-amaterskog operatora za koju licenca važi. Licenca je lični dokument i ne može se prenositi na druge osobe. Licenca je vezana za ličnu kartu, pa je neophodno prijaviti RATEL-u svaku promenu adrese. 
Sa licencom radio-amater može da radi na stanici, koristeći opsege i vrste rada koji su odobreni licencom.

Pregled opsega i vrsta rada odobrenih, kao i snage predajnika po klasama radio-amaterskih operatora dat je u @prilogu.

 

Radio-amater sa licencom može da radi na klupskoj stanici. Da bi koristio sopstvenu radio-stanicu mora da podnese zahtev za izdavanje dozvole kod RATEL-a.  
@Postupak kod RATEL-a
@Izgled dozvole za amatersku radio-stanicu

 

Pozivni znaci 

Pozivni znak je lična identifikacija radio-amatera ili radio-kluba.   
Pozivni znaci imaju strukturu prefiks-broj-sufiks. 
Prefikse za svaku zemlju određuje Međunarodna Telekomunikaciona Unija (ITU). Prefiksi dodeljeni Srbiji su YU i YT.
Broj koji će biti dodeljen u okviru pozivnog znaka određuje se u svakoj zemlji u skladu sa lokalnim pravilnicima. 
Sufiks može imati jedno, dva ili tri slova. Radio-amater dobija po pravilu prvi znak sa tri slova u sufiksu. Za skraćivanje pozivnog znaka i dobijanje takozvanog dvoslovnog ili jednoslovnog sufiksa potrebno je ispuniti određene uslove. O tome odlučuje Savez radio-amatera Srbije, odnosno odgovarajuća komisija za pozivne znake, koja na osnovu podnetog zahteva sa prilozima izdaje potvrdu o dodeljenom pozivnom znaku, ako su uslovi ispunjeni. 


Svi detalji oko pozivnih znakova, dodele i korišćenja su opisani u @Pravilniku. 

 

Kod emitovanja, obavezna identifikacija stanice sopstvenim pozivnim znakom. Po pravilu, pozivni znak se emituje na početku i kraju svake relacije: najpre pozivni znak korespondenta, pa onda sopstveni. Ovo važi za veze telegrafijom i fonijom. Ukoliko se u vezi razmenjuje nekoliko kratkih relacija ovo pravilo se najčešće ne poštuje radi jednostavnosti, ali se identifikacija mora ponavljati nakon nekoliko relacija. 

 

Dodatna pravila 

Radio-amaterski saobraćaj može sadržati informacije koje se beleže u dnevniku (ime i grad operatora, raporti i druge informacije o ostvarenoj vezi) kao i druge informacije vezane za hobi i učesnike u vezi. Po pravilu, radio-amaterske veze ne smeju da sadrže komercijalne sadržaje, reklame i druge informacije koje nemaju veze sa hobijem. Zabranjeno je emitovanje muzike i snimaka druge vrste, kao ni reemitovanje programa komercijalnih stanica. 
Zabranjeno je ometanje tuđih komunikacija, nepotrebno zauzimanje frekvencije i emitovanje smetnji bez obzira kako su nastale. 
U radio-amaterskim vezama se razmenjuju informacije u otvorenom obliku, bez tajnih kodova i šifriranja. 
Podrazumeva se da radio-amaterske veze koriste samo za komunikaciju sa drugim radio-amaterima.
Emisija radio-amaterskih stanica podložna je kontroli sadržaja i kvaliteta emisije od strane ovlašćenih državnih organa. 

 

bottom of page